شولتز بر تعهد انتخاباتی خود برای اصلاح قوانین مهاجرت به آلمان تاکید کرد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید