محمد فاضلی و سیم آخر

اگر در یک شرایط عادی به سر می بردیم و تلویزیون نه یک رسانه انحصار طلب فرقه ای که حقیقتا یک رسانه ملی و فراگیر بود بسیاری از ما در …