۲۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان همدان به آبیاری تحت فشار مجهز است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید