گفت وگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و آمریکا درباره مسائل دفاعی و امنیتی

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید