وصول ۳۱۰هزار میلیارد تومان مالیات در ۸ ماه/ افزایش درآمد مالیاتی بدون اعمال فشار به بخش تولید

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید