هنیه: کرانه باختری در زیر پای اشغالگران به لرزه در آمده است/ متعهد به آزادی اسیران هستیم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید