مدیرعامل بانک ملی ایران: ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد پرداخت شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید