سه هزار میلیارد ریال برای ۲ جاده منتهی به کوهرنگ چهارمحال و بختیاری مصوب شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید