دستگاه‌های گلستان از ظرفیت برنامه هفتم توسعه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها استفاده کنند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید