بسیجیان ، تاریخ سازان قله نشین جهاد و جنون

ایلام – ایرنا – بسیج درخت پرباری است که ریشه اش در جان زمین و شاخه آن بر فراز آسمان است که میوه مصفای آن در روزهای سخت و نفسگیر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کام ملت ما را شیرین و داغ دشمنانمان را نیز مضاعف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید