بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی بر اساس اهلیت سنجی خریدار انجام شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید