استاندار ایلام: کالاهای قاچاق در اموال تملیکی به سرعت باید تعیین تکلیف شوند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید