ادامه اقدامات اسلام هراسانه در سوئد، حمله به یک مسجد و اهانت به قرآن کریم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید